2008- Rajya Sabha Election
1 Amar Singh
2 Avtar Singh Krimpuri
3 Brijesh Pathak
4 Brijlal Khabri
5 Dr. Akhilesh Das
6 Kusum Rai
7 Mh. Adeeb
8 Prof. Ram Gopal Yadav
9 Raja Ram
10 Veer Singh